Gegevensbescherming

1. PRIVACY OVERVIEW

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring, die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant kunt u vinden in het gedeelte "Opmerking over de verantwoordelijke entiteit" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor deze en andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analyse-tools en tools van derden

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd, voornamelijk met behulp van zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host(s). Dit kan met name gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Externe hosting gebeurt met als doel het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). Indien er om uw toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) volgens het TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is voor het nakomen van zijn prestatieverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host(s):

SiteGround Hosting Ltd.
3rd Floor, 11-12 St James's Square, St. James's, London SW1Y 4LB, Verenigd Koninkrijk

3. ALGEMENE OPMERKINGEN EN PUBLIEKE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

OPMERKING BETREFFENDE DE VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT

De verantwoordelijke entiteit voor de gegevensverwerking op deze website is:

advercharge GmbH
Ob. Leimbach 2, 57074 Siegen, Duitsland

Telefoon: [Telefoonnummer van de verantwoordelijke entiteit]
E-mail: [E-mailadres van de verantwoordelijke entiteit]

De verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Voor zover in deze privacyverklaring geen specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking is vervallen. Als u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben voor de opslag van uw persoonsgegevens (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval wordt de verwijdering uitgevoerd na het wegvallen van deze redenen.

Algemene opmerkingen over de rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking op deze website

Als u heeft ingestemd met de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG of Art. 9 lid 2 lit. a AVG indien speciale categorieën gegevens volgens Art. 9 lid 1 AVG worden verwerkt. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van Art. 49 lid 1 lit. a AVG. Als u heeft ingestemd met de opslag van cookies of de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 lid 1 lit. c AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG. In de volgende alinea's van deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de respectieve wettelijke grondslagen in elk afzonderlijk geval.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere landen die niet voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau gegarandeerd kan worden dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Bijvoorbeeld zijn Amerikaanse bedrijven verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken zonder dat u als betrokkene hiertegen juridisch kunt optreden. Het is daarom niet uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerking.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsoperaties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE, OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME GROUNDS VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN ZWAARDER WEGEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE BEDRIJVEN, HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME IN VERBAND STAAT. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER VOOR HET DOEL VAN DIRECTE RECLAME WORDEN GEBRUIKT (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun normale verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het klachtrecht blijft van kracht onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u vraagt om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover technisch haalbaar.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger, het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor informatie over persoonsgegevens en andere vragen over dit onderwerp kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van aanzienlijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van de site stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotpictogram in uw browserbalk.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet worden gelezen door derden.

4. GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketten en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen door ons (first-party cookies) of door derde partijen afkomstig zijn (zogenaamde third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie van bepaalde diensten van derde partijen mogelijk binnen websites (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor de evaluatie van gebruikersgedrag of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces, voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming (art. 6, lid 1, sub a, AVG en § 25, lid 1, TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen bij het sluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub b, AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, sub f, AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a, AVG), voor zover deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, worden uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw aangelegenheid bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub b, AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, sub f, AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a, AVG), voor zover deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons toestuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. na voltooide verwerking van uw aangelegenheid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Source: https://www.e-recht24.de

advercharge GmbH
Obere Leimbach 2, 57074 Siegen

+49 (0) 271 235 732 43
mail@advercharge.eu
Bereikbaar van 09:00 – 18:00